Opinie o Nas

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Stosownie do postanowień art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), które zaczyna obowiązywać od dnia 25 maja 2018 r., przedstawiamy informacje dotyczące Twoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Electrohouse.pl, NIP 9571100567, REGON 369171106 z siedzibą Leśny Stok 4/62, 80-260 Gdańsk.
2. Administrator przetwarzać będzie Państwa następujące dane osobowe: imię, nazwisko, identyfikator użytkownika w serwisie internetowym, adres poczty elektronicznej, numer telefony.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
- niezbędności przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) (w celu zawarcia i wykonania umowy pośrednictwa finansowego);
- Państwa dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty obsługujące Administratora w zakresie obsługi systemów informatycznych, a także podmioty świadczące usługi techniczne dla Administratora.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający jednej z podstaw prawnych zgodnie z RODO.
6. Przysługuje Państwu prawo do:
· uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych,
· żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,
· żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych - przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
· przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
· złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres , e-mail info@erotichouse.pl
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Państwa rzecz uniemożliwi ich świadczenie.
8. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.